กองทุนรวมและระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนรวมและระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม

สิ่งแรกเลยก่อนที่เราจะซื้อกองทุนรวม เราต้องรู้ก่อนว่า กองทุนรวมคืออะไร แล้วเขาเอาเงินเราไปทำอะไร และความเสี่ยงมีมากน้อยแค่ไหน ซึ่งกองทุนรวมก็คือการระดมทุนจากคนจำนวนมาก นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน แล้วในกองทุนนั้นๆ จะมีผู้จัดการกองทุนที่เขานำเอาเงินของเราที่ระดมทุนมานั้น ไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ตามนโยบายของแต่ละกองทุน ซึ่งแต่ละกองทุนก็จะมีนโยบายการลงทุนที่ไม่เหมือนกัน หลังจากที่นำเงินไปลงทุนแล้วก็จะได้ผลตอบแทนกลับมา เพื่อนำเงินมาเฉลี่ยให้กับผู้ลงทุนแต่ละราย ตามหน่วยลงที่แต่ละคนถืออยู่ ซึ่งประเภทของกองทุนรวมนั้นก็มีหลากหลายประเภท หลากหลายความเสี่ยงให้เราเลือกลงทุน ซึ่งระดับความเสี่ยงนั้นมีอยู่ 8 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับมีอะไรบ้าง ลองมาอ่านกันต่อเลย

ระดับที่ 1 ระดับความเสี่ยงต่ำ นั่นก็คือประเภทกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ โดยเป็นการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี และมีอายุเฉลี่ยนของพอร์ตไม่เกิน 3 เดือน

ระดับที่ 2 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ นั่นก็คือประเภทกองทุนรวมตลาดเงิน  โดยเป็นการลงทุนในประเทศบางส่วนไม่เกิน 50% โดยลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี และมีอายุเฉลี่ยนของพอร์ตไม่เกิน 3 เดือน

ระดับที่ 3 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ นั่นก็คือประเภทของกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล โดยเป็นการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลไม่น้อยกว่า 80%

ระดับที่ 4 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ คือประเภทของการลงทุนในตราสารหนี้ได้ทั้งพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชน

ระดับที่ 5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง คือประเภทกองทุนรวมผสม ลงทุนได้ทั้งตราสารหนี้ ได้ทั้งพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้

ระดับที่ 6 ความเสี่ยงสูง คือประเภทกองทุนรวมตราสารทุน โดยเป็นการลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักไม่น้อยกว่า 80% ในรอบปีบัญชี

ระดับที่ 7 ความเสี่ยงสูง คือประเภทกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม โดยเป็นการลงทุงที่ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวด อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 80% ในรอบปีบัญชี

ระดับที่ 8 ความเสี่ยงสูงมาก คือประเภทกองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก โดยเป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างที่ซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมัน อนุพันธ์ทางการเงิน

ซึ่งกองทุนรวมสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ