กองทุนรวมคืออะไร

กองทุนรวมคืออะไร

กองทุนรวมคือเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่รวบรวมเงินจากนักลงทุนจำนวนมากและใช้เงินนั้นเพื่อซื้อหุ้น พันธบัตร หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่หลากหลาย กองทุนรวมได้รับการจัดการโดยผู้จัดการการเงินมืออาชีพ ซึ่งทำการวิจัยและคัดเลือกหลักทรัพย์แต่ละรายการที่กองทุนจะถือ มูลค่าการถือครองของกองทุนรวมจะถูกหารด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วเพื่อกำหนดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ผู้ลงทุนในกองทุนรวมจะได้รับหุ้นที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในกองทุนและหลักทรัพย์อ้างอิง มูลค่าหุ้นของกองทุนรวมเพิ่มขึ้นและลดลงตามมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง กองทุนรวมให้ประโยชน์แก่นักลงทุนจากการกระจายความเสี่ยงและการจัดการอย่างมืออาชีพ แต่ก็มีข้อเสียบางประการ เช่น ค่าธรรมเนียมและผลกระทบทางภาษีที่อาจเกิดขึ้น

การซื้อหุ้นเป็นกระบวนการของการซื้อหุ้นความเป็นเจ้าของในบริษัทที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อคุณซื้อหุ้น คุณจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมีสิทธิ์ได้รับส่วนหนึ่งของผลกำไรของบริษัท ตลอดจนสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงในเรื่องต่างๆ ของบริษัท โดยทั่วไปแล้วหุ้นจะซื้อและขายผ่านนายหน้าค้าหุ้นหรือแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ เมื่อคุณซื้อหุ้น คุณจะจ่ายในราคาต่อหุ้น ซึ่งกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานในตลาดหุ้น ราคาของหุ้นสามารถผันผวนได้อย่างมาก และมูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเวลาผ่านไป การซื้อหุ้นมักถูกมองว่าเป็นการลงทุนระยะยาว เนื่องจากมูลค่าของหุ้นอาจต้องใช้เวลาในการเติบโต

การซื้อพันธบัตรเป็นวิธีการที่นักลงทุนให้ยืมเงินแก่องค์กรต่างๆ เช่น บริษัท รัฐบาล และเทศบาล เมื่อคุณซื้อพันธบัตร คุณจะต้องให้เงินกู้ยืมแก่ผู้ออกโดยพื้นฐานแล้วเพื่อแลกกับการจ่ายดอกเบี้ยและการคืนเงินต้นในภายหลัง โดยทั่วไปแล้ว พันธบัตรถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้น เนื่องจากให้อัตราผลตอบแทนคงที่และมีโอกาสจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม พันธบัตรมีความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ (หากผู้ออกไม่สามารถชำระดอกเบี้ยหรือคืนเงินต้นได้ตามที่กำหนด) และความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย (หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้น มูลค่าของพันธบัตรที่มีอยู่ อาจลดลง) การลงทุนในตราสารหนี้มักถูกมองว่าเป็นวิธีที่ดีในการกระจายพอร์ตการลงทุน และอาจเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญสำหรับนักลงทุนบางราย